OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

I.
PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVEJ STRÁNKY

Darcy House, s.r.o.
Žltá ulica 1, 1/A
Bratislava, 851 07
Slovensko
IČO: 54 206 367

Prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.polina-perri.sk

Vami poskytnuté osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Našou povinnosťou vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom je poskytnúť informácie o tom, ako dochádza k ich spracúvaniu a ako dosiahnuť ich bezpečnosť.

II.
ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, alebo prostredníctvm e-shopu.

Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy.

III.
ZOZNAM SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na vybavenie Vašej objednávky a na súčasné splnenie zákonný povinností, spracúvame:

  • meno a priezvisko,
  • adresa pre doručenie/na fakturačné účely,
  • údaje o objednávke,
  • údaje o platbách,
  • kontaktná osoba,
  • telefónne číslo,
  • e-mail.

IV.
DOBROVOĽNOSŤ POSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.

Účtovníctvo
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom splnenia si našich povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov vzťahujúcich sa na agendu účtovníctva.

Evidencia reklamácií
Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu uplatnenia Vašej reklamácie za účelom jej vybavenia. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, z dôvodu plnenia zmluvnej povinnosti.

V.
ZVEREJNENIE ÚDAJOV

Prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov – fyzických osôb nezverejňuje.

VI.
PODMIENKY SPRACÚVANIA

Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ.

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.

VII.
POSKYTOVANIE ÚDAJOV

Za účelom splnenia si zmluvných povinností poskytujeme vaše osobné údaje

  • dopravcovi, (Slovenská pošta, DHL, GLS)

V prípade existencie sprostredkovateľskej zmluvy, sprostredkovateľovi, v súlade s platnými právnymi predpismi.

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu, prípadne na marketingové účely. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.